Jak vzniká zemětřesení?

Zemětřesení jsou přirozenými geologickými jevy, které vznikají v důsledku uvolnění energie uložené ve zemské kůře. Tento proces je spojen s pohybem tektonických desek, které tvoří zemskou kůru. Představa o zemské kůře jako o pevné a statické struktuře je zavádějící; ve skutečnosti je zemská kůra dynamická, pohybující se a reagující na různé síly působící zevnitř Země.

Tektonické desky a pohyb

Zemská kůra je rozdělena na několik velkých a menších tektonických desek, které se pohybují na zemském povrchu. Existuje několik typů pohybů tektonických desek:

  • Rozrušující pohyb: Když se dvě tektonické desky oddalují, může dojít k rozrušujícímu pohybu. Tento typ pohybu se vyskytuje na středooceánských hřbetech, kde se magma z hloubky Země dostává na povrch, chladne a tvoří novou kůru.
  • Stlačující pohyb: Když se dvě tektonické desky stlačují, vzniká stlačující pohyb. Tento typ pohybu vede ke vzniku horstev a předstupů.
  • Posunující se pohyb: Pokud se dvě tektonické desky posunují vůči sobě, vzniká posunující se pohyb. Tento typ pohybu je zodpovědný za vznik zlomových linií a tektonických zlomů.

Uvolnění energie

Když dochází ke konfliktu mezi tektonickými deskami, dochází k akumulaci napětí. Toto napětí se postupně hromadí, dokud není dostatečně silné na to, aby překonalo sílu tření mezi deskami. Jakmile je toto napětí překonáno, dochází k uvolnění energie.

Hypocentrum a epicentrum

Místo, kde k uvolnění energie dochází, se nazývá hypocentrum. Jedná se o místo ve zemské kůře, kde dochází k lomu nebo posunu. Epicentrum je pak bod na zemském povrchu, který se nachází přímo nad hypocentrem.

Šíření vln

Po uvolnění energie se vlny zemětřesení šíří skrze Zemi. Existují dva hlavní typy vln:

  • Primární (P) vlny: Jsou to longitudinální vlny, které se šíří rychleji než ostatní typy vln a mohou procházet skrze pevné i kapalné médium.
  • Sekundární (S) vlny: Jsou to transverzální vlny, které se šíří pomaleji než P-vlny a nejsou schopny procházet kapalnými médii.

Měření zemětřesení

Intenzita zemětřesení se měří různými stupnicemi. Nejznámější z nich jsou stupnice Richterova a momentová stupnice. Stupnice Richterova je založena na zaznamenané amplitudě vlny, zatímco momentová stupnice bere v úvahu energii uvolněnou zemětřesením.

Důsledky

Zemětřesení mohou mít různé důsledky v závislosti na jejich síle, hloubce a vzdálenosti od obydlených oblastí. Mohou způsobit od drobných otřesů, které jsou téměř nepostřehnutelné, až po rozsáhlé ničení a ztráty na životech. Důsledky zemětřesení mohou zahrnovat zřícení budov, sesuvy půdy, vznik tsunami (v případě zemětřesení pod mořským dnem) a další environmentální katastrofy.

Závěr

Zemětřesení jsou důsledkem přirozených procesů v zemské kůře, které jsou způsobeny pohybem tektonických desek. Uvolnění energie, která se v ní akumuluje, způsobuje otřesy a vibrace, které vnímáme jako zemětřesení. Tyto jevy mají široké spektrum důsledků, od nepostřehnutelných až po katastrofální.